Shanghai - Posts

Power Station of Art 2017 Emerging Curators Project Group Shows

2 years ago

The PSA’s Emerging Curators Project is a research programme aiming at launching Chinese young curators, exploring their potential, providing them with an ideal platform for practice, comprehensive and in-depth guidance, and a way to enter the public field and a positive environment to grow up. For this years’ edition 3 major proposals were chosen out of the 66 submissions. Two of them will be on show at the Power Station of Art and one at the Swatch Art Peace Hotel from 25 November to 3 March, 2018.

“Home, Sweet Home” at Power Station of Art Gallery 7 5F, curated by Housewife Squad (Mo Wanli, Deng Yuanye, Lin Lin), with artists Lyla Wu and Ye Funa, Yao Weiwei/Yin Shun and Hu Yinping, Qi Shanshan and Ma Qiusha, Ma Yuanrong and Han Xia, Zhou Jianjia/Li Danfeng and Zeng Burong/Deng Hanbin.

“#HASHTAG” at Power Station of Art Gallery 7 5F, curated by Shi Ji, Feng Lixing, Wu You with artists Chen Baoyang, Li Weiyi, Liu Shiyuan, Zhang Weiwei, Li Wan, Wang Zigeng, Wu Yifei, Wang Xiaonan, Wang Caison, Feng Feifei(Australian), Cai Chengliang, Lei Ronghua.

“LIGHT UP Therapy Resort” at Swatch Art Peace Hotel 1F, curated by Tiffany Fung , Lu Siqiao with artists Chen Wei, Cheng Ting Ting(Hong Kong), Ding Xingjian (New York), Hu Jing, Liang Ban, Liu Yuyang, Lu Wei HD Channel (Peng Wenbiao, Mi, Li Guanting,Nio), Mountain River Jump! (Huang Shan + Huang He), Wang Xin, Wong Wai Yin (Hong Kong), Trevor Yeung(Hong Kong), Tong Yi Xin(New York), Bobby Yu Shuk Pui(Hong Kong).

Claudia Malfitano

  • Home, Sweet Home Home, Sweet Home
  • #HASHTAG #HASHTAG
  • LIGHT UP Therapy Resort LIGHT UP Therapy Resort