Artist

Wu Yinxian

Exhibitions
Exhibitions
Return to Nature
Featuring works by Wassily Kandinsky, Wu Dayu, Claude Monet, Yan Wenliang, Zao Wou-Ki, Joan Mitchell,...
26 Mar 2019 - 18 May 2019
Lévy Gorvy Hong Kong